Länkar
Robust fiber

Anvisningar för Robust fiber

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:
projektering - förläggningsmetoder i olika markförhållanden - materialval - metoder för att bygga robusta noder - samförläggning - dokumentationsrutiner

De fungerar som en checklista för dig som planerar eller beställer nät. För dig som är entreprenör och ska bygga näten finns tydliga beskrivningar om hur man förlägger nätet på bästa sätt.

http://www.robustfiber.se

Ledningskollen

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Många användningsområden

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området.

http://www.ledningskollen.se

PTS - Utbyggnadsportalen

Här finns information om utbyggnadslagen.

Med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få tillträde till andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

Här på Utbyggnadsportalen finns samlad information om vilka rättigheter bredbandsutbyggare har och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen. Lagen berör aktörer både inom och utom telekomsektorn.

http://utbyggnadsportalen.pts.se

Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation.

Stadsnätsföreningen organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Svenska Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet, vilket innebär att säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och säkerställa god konkurrens i nätet.

http://www.ssnf.org/

Robust fiber - Företagscertifikat anläggning

För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om minimikrav för robust nät.

Certifieringen grundar sig på kravspecifikationen som är utarbetat av konceptet Robust fiber.

För mer information och certifiering:
http://www.incert.se/teknikomraden/robust-fiber/

Certifierade företag:
http://robustfiber.se/certifiering/