Villaägare tvångsansluts till privat fibernät - domstol åberopar regeringens "bredbandsstrategi"

onsdag, januari 24, 2018 - 09:45

Regeringens bredbandsstrategi är att "Sverige ska ha bredband i världsklass". Mark- och miljööver-domstolen instämmer i detta och slår fast att ett bredband via fiber är så "väsentligt" att flera villaägare ska tvångsanslutas till en så kallad gemenamhetsanläggning för ett privat fibernät.

 

Lantmäterimyndigheten i Malmö stad beslutade i december 2013 - efter ansökan från ett privat bolag - att inrätta en så kallad gemensamhetsanläggning för bland annat TV, bredband och telefoni genom ett fibernät till omkring 400 fastigheter i ett villaområde.

Anläggningen skulle formellt drivas genom en samfällighet.

Sju fastighetsägare överklagade
Kostnaderna för TV-signalen skulle betalas av alla fastighetsägare medan övriga tjänster skulle betalas av dem som hade tecknat särskilda abonnemang för detta.

Sju fastighetsägare överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö och krävde att deras fastigheter inte skulle behöva vara en del av detta. Fastighetsägarna pekade på att de redan hade tillgång till TV, bredband och telefoni och att de därför inte var intresserade av att något fibernät.

Domstolen ansåg dock att anläggningens samtliga funktioner tillhörde det vad som kunde förutsättas "i en modern bostad" och att även den som inte skulle använda funktionerna skulle få nytta av dem genom bland annat höjda fastighetspriser.

"Väsentlig" betydelse
Domstolen pekade också på den princip i anläggningslagen som handlar om att gemensamhetsanläggningar får inrättas om det är av "väsentlig" betydlese för fastigheten.

Domstolen skrev i sina domskäl:

"Domstolen gör bedömningen att ingen av de klagande fastighetsägarna har styrkt att det föreligger skäl att deras fastigheter inte ska ingå i den aktuella gemensamhetsanläggningen... Mark- och miljödomstolen konstaterar vid en samlad bedömning att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen är uppfyllt."

Överklagandena avslogs därför.

Gäller oavsett befintligt behov
Fastighetsägarna överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som i stort instämde i mark- och miljödomstolens resonemang.

Överdomstolen skrev i sina domskäl:

"För att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt måste det finnas ett påtagligt behov för en fastighet att ha tillgång till den nyttighet som tillgodoses genom gemensamhetsanläggningen. Kravet kan vara uppfyllt även när den aktuella fastigheten vid anslutningstillfället inte har behov av anläggningen, men ett sådant behov kan förväntas inom den närmaste framtiden."

"Ett påstående från en fastighetsägare att denne har för avsikt att anskaffa och driva en separat anläggning är i allmänhet inte tillräckligt för att väsentlighetsvillkoret inte ska anses vara uppfyllt." 

Regeringens strategi
Överdomstolen pekade också på regeringens så kallade bredbandsstrategi - en målsättning om att 90 procent av Sverige hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.

Överdomstolen skrev: 

"Bredbandsstrategin innebär att Sverige ska ha bredband i världsklass. Enligt strategin bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband." 

Gäller samtliga fastigheter
Överdomstolen slog därför fast att samtliga fastigheter i villaområdet skulle ingå i gemensamhetsanläggningen och samfälligheten.

Däremot ansåg överdomstolen inte att just TV-abonnemang skulle ha en så väsentlig betydelse att det kunde motivera tvångsanslutning till ett sådant abonnemang i sig. Även TV-signalen skulle därför betalas av fastighetsägarna genom frivilliga abonnemang.

HD säger nej trots rekommendation
Överdomstolen underströk i sin dom att "det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen".

Mark- och miljööverdomstolen tilllät därför - som ett undantag från huvudregeln - att domen fick överklagas till Högsta domstolen.

Fyra fastighetsägare överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Mark- och miljööverdomstolens dom står därmed fast.

Källa: Dagens Juridik