Skadad fiberkabel en av orsakerna till krånglande brandlarm

måndag, augusti 21, 2017 - 21:15

Räddningstjänsten i Halmstad har de senaste månaderna drabbats av till synes oförklarliga avbrott i sin mottagning av automatiska brandlarm. Brandlarmet har gått på olika platser utan att ha nått fram till räddningstjänsten. Räddningstjänsten har tillsammans med övriga aktörer som är inblandade i larmkedjan nu rett ut var felet kan ligga.

Efter det senaste avbrottet, fredagen den 4 augusti, bjöd räddningstjänsten in sina olika delleverantörer till gemensam genomgång för att reda ut var felet kan ligga.

Resultatet visar på att det är en serie av omständigheter som lett fram till de situationer som uppstod den 14 juni, den 17 juli och nu senast den 4 augusti. Felen upptäcktes dels genom de regelbundna tester som görs för att säkerställa funktionen och dels då personal ute på plats ringde räddningstjänsten när brandbilar inte dök upp efter utlöst larm.

I grunden är det en skada på en ingående fiber till fastigheten, en skada som varit svår att upptäcka med vanlig besiktning. Skadan har uppstått i samband med ett grävarbete. Detta har lett till ett antal felaktiga signaler som stressat systemet vilket till slut har överbelastats.

Det har förekommit uppgifter att felet skulle ligga i programvaran hos en leverantör, men detta stämmer alltså inte.

Åtgärder

Räddningstjänsten ser allvarligt på att larmen har varit ur funktion. Inga människor eller byggnader har dock kommit till skada. Gemensamt har alla parter beslutat vidta åtgärder för att ett motsvarande fel inte ska kunna uppstå. Samtliga har kunnat dra erfarenheter av det inträffade vilket kommer att utveckla kvaliteten och öka säkerheten i systemen.

Det beslutades om flera åtgärder, bland annat har servern som tar emot larmsignaler justerats så den larmar direkt när systemet inte fungerar normalt. Fler åtgärder sker den närmsta veckan.

Räddningstjänsten kommer att ta kontakt med de personer som sköter de automatiska brandlarmen på olika platser i Halmstads kommun för att i detalj förklara vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

– Med de beslutade åtgärderna känner vi oss trygga med kvaliteten i våra larmsystem, säger Hans Ekberg, chef räddningstjänsten i Halmstad.

 

Källa: Halmstad Kommun

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/nyheterforkommunochpolitik/nyheterforkommunpolitik/skadadfiberkabelenavorsakernatillkranglandebrandlarm.22097.html