PTS planerar tillsyn av Utbyggnadslagen, roaming och öppet internet under 2018

Utbyggnadslagen, roaming och öppet internet är några av områdena som Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att granska under 2018.
fredag, april 6, 2018 - 13:15

PTS tar varje år fram en plan för myndighetens tillsyn av konkurrensreglering med mera enligt LEK, tillsyn av utbyggnadslagen och TSM-förordningen. Planen bygger bland annat på att underlag har inhämtats från marknadens aktörer.Den kan komma att justeras under året för att fortsatt vara relevant. PTS bedriver såväl planlagd som händelsestyrd tillsyn. Planen har flera syften, bland annat att skapa förutsägbarhet och att möjliggöra uppföljning.

Efterlevnad av utbyggnadslagen

Genom utbyggnadslagen (lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

I fjol inledde PTS de första tillsynsärendena kring utbyggnadslagen, och erfarenheterna från dessa lägger grunden för årets tillsyn. Under 2018 kommer PTS främst fortsätta granskningen av hur offentliga aktörer följer skyldigheterna i utbyggnadslagen.

Nätneutralitet och roaming

En huvudregel i EU-regelverket på området är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna. PTS granskar hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet.

I år kommer PTS granska bland annat begränsningar vad gäller teminalutrustning och vissa tjänster. Dessutom kommer myndigheten genomföra händelsestyrd tillsyn.

Under året kommer PTS också fortsätta granska hur operatörerna följer reglerna om roaming, som innebär en operatör som huvudregel inte får debitera sina kunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för ringda eller mottagna samtal, sms eller datatjänster inom EU.

PTS kommer bland annat fokusera på operatörernas utformning och tillämpning av den så kallade policyn för skälig användning. Operatörerna får nämligen till viss del begränsa mängden tjänster som kunden får ta del av till samma pris som hemma i Sverige, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Detta ska beskrivas i en särskild policy om normal användning som skickas in till PTS.

PTS tillsyn på konkurrensområdet

PTS plan för konkurrenstillsyn omfattar 2018 även samtliga de marknader som PTS har beslutat att förhandsreglera. Bland annat bedriver PTS pristillsyn på samtliga delmarknader som i dag är prisreglerade. Syftet med PTS tillsyn är att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån beslutade skyldigheter på de relevanta marknaderna. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynsplanen följs med en årsrapport.

Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning, kommenterar tillsynsplanen:

- Tillsynsplanen för 2018 visar att vår tillsyn förändras i takt med att både marknaderna och regelverket utvecklas, säger avdelningschefen Rikard Englund.

Klicka här för att ta del av PTS plan för konkurrenstillsyn
Klicka här för att läsa mer om PTS tillsyn

 

Källa: PTS.se