Problem att anlägga fiber längs vägar hindrar bredbandsutbyggnaden

Post- och telestyrelsens (PTS) prognoser för bredbandsutbyggnaden pekar på en risk för avmattning i investeringarna. Problemet gäller framför allt förutsättningarna för att anlägga fiber längs många av de mindre vägar som Trafikverket förvaltar. Konsekvensen kan bli att regeringens bredbandsmål inte uppfylls, enligt rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018.
fredag, maj 4, 2018 - 12:30

PTS bedömer i sin prognos att 87-90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Regeringens mål är 95 procent. Prognosen innebär en revidering nedåt, jämfört med förra året. Orsaken är en ökad osäkerhet kring kostnaderna för fiberutbyggnad på landsbygden, som beror på att Trafikverkets nuvarande principer endast tillåter anläggning av fiber genom grävning i ytterslänt i anslutning till många av de mindre länsvägarna.

Föreslår uppdrag till Trafikverket

PTS föreslår nu att regeringen ger ett tydligt uppdrag till Trafikverket att ta ett mer proaktivt ansvar för att främja bredbandsutbyggnaden samt att utreda och föreslå hur bredbandsinfrastruktur kostnadseffektivt och säkert kan anläggas i eller i direkt anslutning till vägen.  

– I glesbefolkade områden kan en bra bredbandsuppkoppling vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen för bredbandsutbyggnad. Samhället bör underlätta marknadsaktörers investeringar i glesbefolkade områden, annars finns en stor risk att hushåll och företag lämnas utanför digitaliseringen, säger Dan Sjöblom.

PTS följer i rapporten upp samtliga mål i regeringens bredbandsstrategi, samt målen i EU:s digitala agenda.

Satellit kan ge alla 30 Mbit/s år 2020

PTS prognoser pekar på att regeringens mål att hela Sverige ska ha snabbt bredband 2025 kan bli svårt att nå, av samma skäl som redovisats ovan. Däremot bedömer myndigheten att EU:s mål att alla ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2020 kommer att uppnås genom att satellitteknik kompletterar utbyggnaden av fiber- och mobilnät. Detta är också ett av regeringens delmål för 2025.

Täckningskrav bidrar till måluppfyllelse

PTS följer också upp regeringens mål om att hela Sverige ska ha tillgång till mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Ett sätt att göra detta är att följa upp täckningen i områden där man normalt befinner sig, det vill säga nära vägar, fritidshusområden eller hushåll och arbetsställen. I ett positivt scenario bedömer PTS att 94 procent av ytan där man normalt befinner sig kommer att ha  täckning för mobila tjänster med minst 10 Mbit/s år 2023.

PTS bedömer att den kommersiellt motiverade utbyggnaden av infrastruktur som skapar ny täckning kommer att vara begränsad under de kommande åren. PTS planerade täckningskrav i 700 MHz-bandet förväntas dock bidra positivt till måluppfyllelsen.

Källa: PTS.se