Granskning av hur kommuner följer utbyggnadslagen

PTS kommer att fortsätta granskningen av hur ett antal svenska kommuner följer reglerna i utbyggnadslagen. Granskningen gäller hur kommunerna informerar om bygg- och anläggningsprojekt.
måndag, oktober 29, 2018 - 18:30

Genom utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Enligt lagen ska en nätinnehavare – alltså den som äger infrastruktur som exempelvis bredbandsnät, VA-nät eller elnät – tillgängliggöra information om planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt. Syftet är att den som vill bygga ut bredband ska ha möjlighet att begära samordning.

Granskning av hur kommuner informerar

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en fortsatt granskning kring hur ytterligare ett antal svenska kommuner bestämmelserna om information i samband med bygg eller anläggningsprojekt.

PTS kommer att granska sammanlagt tio svenska kommuner. Dessa har valts ut utifrån bland annat spridning i landet och tillgång till bredbandsnät med hög hastighet. Kommuner är indelade i tre kategorier; pendlingskommun nära storstad, pendlingskommun nära mindre stad samt landsbygdskommun.

– Syftet med utbyggnadslagen är att ta bort hinder för en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad. Genom den här granskningen vill PTS få större kunskap om hur olika kommuner följer lagens bestämmelser, säger Marielle Sjögren, chef vid PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.

Mer information
Marielle Sjögren, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnaden av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.

Källa: PTS.se