Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden

PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag inom ramen för regeringens bredbandsstrategi.
torsdag, juni 14, 2018 - 21:30

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnar i denna rapport ett antal förslag och rekommendationer till förtydliganden och förenklingar. Myndigheten har även i en förstudie undersökt hur behovet av bredbandsutbyggnad tillgodoses i kommuners planering och byggande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Utredningen visar att det finns hinder för bredbandsutbyggnad, som är förknippade med tillstånds- och avtalsprocesser. Det gäller till exempel tillgång till uppgifter från tillståndsgivare inför ansökningar om tillstånd för att anlägga bredband, samt bristande kvalitet i underlagen till sådana ansökningar som skickas in från bredbandsaktörer och deras entreprenörer.

PTS har identifierat ett antal förslag och rekommendationer, några av dessa är:

 

  • Genom utbildning öka kunskapen om branschöverenskommelsen ”Robust fiber” hos tillståndsgivare och markägare.
  • Utveckla avtalsmallar avseende markavtal dvs. avtal som accepteras av både markägare och bredbandsaktörer – ett exempel är det gemensamma markavtal som LRF Konsult och IP-Only nyligen tagit fram
  • Tydligare information från kommuner om ersättningar och regler för grävning och återställning vid anläggning av bredband. Även harmoniserade metoder för att ställa upp lägsta krav på återställning är viktigt. 
  • Inrättande av ett nationellt forum för att samordna länsstyrelsers bedömningar och hantering vad gäller tillstånd som påverkar natur- och kulturmiljöer.
  • Mer information från Boverket gällande samhällsbyggnad enligt Plan- och bygglagen bland annat vägledning om bredband i den strategiska planeringen och om bygglov, till exempel om och när en antenn för mobilnät är tillståndspliktig.

 

PTS har den 4 maj delrapporterat förslag till regeringen kring hantering av tillstånd enligt väglagen, vilka också återfinns i denna rapport. PTS föreslår att regeringen ska lämna särskilda uppdrag till Trafikverket, för att underlätta bredbandsutbyggnaden. Regeringen har den 31 maj 2018 beslutat om flera uppdrag till Trafikverket.

Ta del av rapporten.

Källa: PTS.se