Elavbrott och tillgänglighetsattacker kan få allvarliga konsekvenser för samhället

Nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker är risker som kan få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation och post.
söndag, november 4, 2018 - 18:30

Vartannat år redovisar PTS en analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället. Analysen ska innefatta vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.

Robust infrastruktur i hela landet

Enligt PTS är riskbilden för sektorn elektronisk kommunikation i stort sett oförändrad jämfört med föregående bedömning som gjordes 2016. Då som nu är de största riskerna som kan ge allvarliga nationella konsekvenser långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker (överbelastningsattacker är ett exempel).

Digitaliseringen i samhället och beroendet av elektroniska kommunikationer blir allt större, vilket ställer krav på att det i hela landet finns en väl utbyggd infrastruktur för elektronisk kommunikation, med tillräcklig kapacitet, kvalitet, säkerhet och robusthet. Operatörerna genomför kontinuerligt nätsäkerhetsarbete för att motverka störningar och avbrott och myndighetens åtgärder kompletterar operatörernas nätsäkerhetsarbete.

PTS genomför och planerar flera åtgärder som på olika sätt kan öka robustheten i elektroniska kommunikationer. Myndigheten genomför till exempel åtgärder för att minska risken för brand i försörjningstunnlar och planerar att fortsätta finansiera förstärkning av reservkraft utöver föreskrivna krav där det är motiverat.

Behov att kartlägga beroendet av samhällsomfattande posttjänst

Analysen för postsektorn har begränsats till att omfatta den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, Postnord, och de tjänster som ingår i denna tjänst. PTS bedömning är att Postnord har en god generell förmåga att motstå och hantera de största och mest sannolika risker som identifierats och värderats i årets analys.

PTS konstaterar dock att det idag saknas en nulägesbild av samhällsviktiga verksamheters beroenden av den samhällsomfattande posttjänsten. PTS ser därför behov av att göra en sådan kartläggning.

PTS har även analyserat risker och sårbarheter i myndighetens verksamhet och de funktioner som är samhällsviktiga.

PTS risk- och sårbarhetsanalys är underlag till den nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för.

Källa: PTS.se