Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

tisdag, mars 21, 2017 - 09:30

Bredbandsmarknaderna, nätneutralitet och utbyggnadslagen är några av områdena som Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att granska under 2017. Det framgår av PTS plan för årets konkurrenstillsyn.

Under 2017 kommer följande områden att vara prioriterade i PTS tillsyn.
- Förstärkt skyldighet om icke-diskriminering (EOI) för olika områden, till exempel vad gäller av Telia tillämpade priser och avtalsvillkor. 
- Skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet, vilket avser genomförande av ett test av den ekonomiska replikerbarheten (ERT).
- Telias nedkoppling av telestationer (kopparnätet). 
- Fiberaccesser till enfamiljshus, till exempel leveransprocessen.

PTS tar varje år fram en plan för myndighetens konkurrenstillsyn. Planen bygger på bland annat på underlag och inspel från marknadens aktörer. Den kan komma att justeras under året för att behålla sin relevans. PTS bedriver såväl planlagd tillsyn som händelsestyrd tillsyn. Planen har flera syften, bl.a. att skapa förutsägbarhet och att möjliggöra uppföljning.

– PTS ska bedriva transparant och effektiv konkurrenstillsyn, ytterst till nytta för konsumenterna. Om en operatör inte följer regelverket eftersträvar PTS en snabb och gärna frivillig lösning på problemet. Det är dock viktigt att konkurrenstillsynen är tydlig och ger rätt incitament, det ska aldrig löna sig att bryta mot reglerna, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.

 

Bredbandsmarknaderna

Inom bredbandsmarknaderna har PTS reglerat marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. Där kommer PTS granska hur skyldighetsbeslutet på området, där Telia Company bedömts ha dominerande ställning, efterföljs. Men myndigheten kommer också att använda resultatet från tillsynen i den pågående marknadsanalysen inför nästa generations reglering. 

PTS tillsyn inom området kommer därför under året att vara inriktad på bland annat det förstärkta kravet på icke-diskriminering, för till exempel priser och andra villkor. Myndigheten kommer även följa upp efterlevnaden av skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet. Den innebär att det ska kunna vara lönsamt för en operatör, som är lika effektiv som Telia, att ekonomiskt replikera Telias slutkundserbjudanden.

 

Nätneutralitet och roaming

En huvudregel i EU-regelverket på området är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna. PTS har möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Under 2017 kommer myndigheten i första hand bedriva händelsestyrd tillsyn kring operatörernas affärsmodeller.

Den 6 januari 2017 trädde också nya EU-regler i kraft som begränsar vilken högsta tilläggsavgift som en mobiloperatör får ta ut i slutkundsledet för att ta emot roamingsamtal inom EU. PTS kommer också granska hur operatörer tillämpar detta.

 

Efterlevnad av utbyggnadslagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

PTS kommer under 2017 att i första hand granska hur offentliga aktörer följer skyldigheterna i utbyggnadslagen.

Klicka här för att ta del av PTS plan för konkurrenstillsyn

Klicka här för att läsa mer om PTS tillsyn

 

Mer information
Roger Gustafsson, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, tfn: 073-644 57 52

Källa:

PTS.se